คำชี้แจง คลิกเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว
1. __________ bird.
a
an
the

2. ___________sun.
a
an
the

3. ___________guitar.
a
an
the

4. ___________ eye.
a
an
the

5. ___________ car.
a
an
the

6. ___________ tree.
a
an
the

7. ___________ ox.
a
an
the

8. ___________ moon.
a
an
the

9. ___________ elephant.
a
an
the

10. ___________school.
a
an
the

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:


พัฒนาโดย      ครูมาลียา ระวังวงศ์