คำชี้แจง คลิกเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว
1. Joy __________ drive a car.
no
donít
not can
can not

2. We_________ swim.
isnít
are not
can not
no can

3. The birds _________ fly.
can not
doesnít
do not
not can

4. He _________ play computer.
can not
not can
can no
no can

5. They__________ draw picture.
not
canít
no can
not can

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:


พัฒนาโดย      ครูมาลียา ระวังวงศ์