คำชี้แจง คลิกเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว
1. John _______ a strong man.
is
am
are

2. She _______ a teacher.
is
am
are

3. He _____ a rich man.
is
am
are

4. You ________ a good student.
is
am
are

5. Sida ________ a girl.
is
am
are

6. They ________ good boys.
is
am
are

7. I ______ a pretty girl.
is
am
are

8. It ______ a new car.
is
am
are

9. He and I ________ at school.
is
am
are

10. We ________ friends.
is
am
are

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง

พัฒนาโดย      ครูมาลียา ระวังวงศ์