คำชี้แจง คลิกเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว
1. We ______ a new car.
have
has

2. I ________ a box.
have
has

3. A man _______ a cap.
have
has

4. It _______ four legs.
have
has

5. The dog ______ long tail.
have
has

6. They _______ black hair.
have
has

7. You ______ a bird.
have
has

8. A woman _______ a ring.
have
has

9. She ______ blue eyes.
have
has

10. We _______ four pens.
have
has

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:


พัฒนาโดย      ครูมาลียา ระวังวงศ์