คำชี้แจง คลิกเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว
1. _________she draw a picture?
Can
can
Do
No,

2. _________we walk to the market?
Cant
No,
Dont
Can

3. _________ the ducks swim?
Is
Does
Can
Do

4. _________ he play computer?
Are
Do
Can
is

5. _________they read English book?
Is
Can
Does
Are

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:


พัฒนาโดย      ครูมาลียา ระวังวงศ์