คำชี้แจง คลิกเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว
1. We are inviting _____________ .
she
her
him

2. I am watching _____________
them
we
I

3. My mother love _________very much.
I
me
mine

4. ______ knows______________ very well.
She, him
Them, he
He, she

5. _____________ have breakfast with____________ .
It, his
He, they
I, him

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:


พัฒนาโดย      ครูมาลียา ระวังวงศ์