คำชี้แจง คลิกเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว
1. _________ a cow in the field?
There is
Are there
Is there
There are

2. _________ many fish in the river?
Is there
Are there
There is
There are

3. _________ a big zoo in Bangkok?
Is there
Is not there
Are there
There are

4. _________ many markets near here?
There is
There are
Is There
Are there

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:


พัฒนาโดย      ครูมาลียา ระวังวงศ์