คำชี้แจง คลิกเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว
1. _______ he_________ three sisters?
Do, has
Does, has
Do, have
Does, have

2. _________ I _________ long hair?
Do, have
Does, have
Do, am
Does, has

3. _________ she_________ two dolls?
Do, has
Does, have
Do, have
Does, has

4. _________ you _________ a cartoon book?
Does, has
Do, has
Do, have
Does, have

5. _________ they _________ many friends?
Do, have
Do, has
Does, have
Does, has

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:


พัฒนาโดย      ครูมาลียา ระวังวงศ์